E N L - H
—Albert Camus
测试说明:

1.ENL-H(Epiphany Number Logic - H)乃数字高量程 IQ 测试,本测试结果并不代表一个人的真实智力水
平,但测试高分者于生活中往往较为聪明。

2.本测试不限时间,题量较少且思路较为灵活,建议思考时间一周以上。如果你认为某题答案不
唯一,请在此题的多个答案中声明与之对应的详细逻辑解释。

3.本测试必须独立完成,严禁与任何人讨论本测试有关题目,严禁公开、传播、出版本测试题目
答案和解题思路或与之相关的任何行为!

4.本测试批改费用为每次50元人民币,支付至我的支付宝账号albertcamus73@qq.com ,如无法完
成支付,需在提交测试时于邮件中说明,我将与你取得联系,支付完成后发送成绩报告。

5.建议以Word 文档的形式提交你的答案至邮箱 albertcamus73@163.com 提交答案后本人会于73小
时内完成批改,测试结果将以邮件形式回复至答题邮箱。

6.提交答案需提供以下信息一并与答案附寄至本人邮箱
姓名
性别
年龄
过往 IQ 测试成绩得分
测试费用支付截图
有效身份证件图片( 注意遮挡个人重要身份信息!)

1) 1342213 , 21231422 , ? , 24223113
2)
9 3 4 2 0 3
7 2 6 2 4 9
3 5 1 4 1 5
? ? ? 5 5 1
? ? ? 3 6 1
? ? ? 7 9 3
3) 2 , 9 , 25 , 49 , ?
4) 4 , 9 , 6 , 11 , ? , 0 , -1 , 3 , ? , 3
5) 134101121 , ? , 681319 , ? , 1517 , 16
6) 38832349 , 632166424642 , ? , 8842121818121823466188823
7) 614723958 , 8532746 , ? , ? , 5
8) 14684 , 52482 , ? , ? , 10500
9) 976423516 , 2711815 , 1987 , ? , 79
10) 914867392 , 653184 , 169260 , ? , 0
11) 1 , 2 , 3 , 4 , 2 , 6 , ? , 2 , 1 , ? , 6 , 2
12) 1 , 9 , 2 , 8 , 6 , 7 , ? , 3 , 0 , 5
13) 11 , 43 , ? , 107 , ? , 149
14) 78973479 , ? , 13102808 , 00000808
15) (-1,1) , (-1,0) , (-1,-1) (1,1) , (1,0) , ? , ? (1,1) , (2,1)
16) 589 , ? , 1143 , ? , 9586
17) 4 , 6 , ? , 9 , 9 , 9
18) 2 , 4 , 16 , ? , 448
19) 84796213 , ? , 4151272 , 1786 , 6871
20) 77 , 77 , ? , 143 , ? , 99 , 101
21) 235 , 71113171 , ? , 14 , 3475
22) BF , II , ? , UC , JC
23) 99 , 18 , 18 , ? , 36
24) 4623764895 , 623166489 , ? , 68636349 , 1286379
25) 11 = 12 , 24 = 888866 , 32 = ?
26) 1234 , 1496 , ? , 6800 , ? , ......0000
27) +++--+++- , +-+++++-+ , +***-+-?- , -/++***++ 36 , 27 , 9 , ?
28) 9565 , 1918 , 146 , 75 , ?
29) 16 , 22 , 31 , 43 , ? , 85 , ? , 172 , 244
Square) 108548 , ? , ? , 732512
ENL-H.pdf
934.45KB下载
ENL-H 简洁版.pdf
178.47KB下载