Ancient PaVilion Test
By Mo.L
2021.2.19
须知:
·APT(Ancient Pavilion Test)是一套高量程数字测试.该测试能较为客观地反映一个人对数字的感知能力.
·APT 共有 30 道题目且均有唯一解.每道题完全答对给予 1 ,部分答对不给分.满分为 30 .若您认为题目有多种思路,请附上解题过程,由批改人酌情给分.题目难度与题号无必然联系.
·任何组织或个人在未经作者允许前不得以任何形式讨论,交流测试题目的思路、答案等,请尊重作者劳动成果.
·完成测试后,你需要将答案以文档,图片或手写形式以及你的基本信息发送至邮箱molvwzq@qq.com(基本信息:名字,年龄,性别,以往做过的高量程测试,身份证明:身份证,护照等,仅须露出姓名及出生年月日)
·APT 允许提交三次.每次提交均不收取任何费用.请珍惜每一次提交机会
·提交测试后,你将会在 14 个工作日内收到测试报告,请耐心等待.如有任
何问题请联系作者(qq:3088869952).
The formal test questions
1) 15,16,13,?,?,20,9
2) 55,64,61,?,67,72,?,76,?,77
3) 8,18,?,49,77
4) 683,498,?,86,48
5) 10370,59,106,?,58,89
6) 47,57,71,15,?,?
7) 4456,2088,?,2538,5814
8) 1,1.5,4/3,?,10/9,?,1
9) 46447669,36362428,?,4422,?
10) --=>>,==>--,?,=>->=
11) 29,47,?,52,59
12) 39156.97,36.94535,?,1364922.5
13) 123456,23456,?,?,789101112,910008,?,12131415
14) 6,35,?,3236,67114
15) 000011,111010,111111,?,100001,?,000011
16) 459::533221,543311,?,952211
17) hod,?,edb,jzi
18) 53,469,?,187
19) 56,2,68,5,84,?,?,?
20) 53::91::22[]34::56::2[]?::?::?[]0::0::0(Please explain your solution)
21) 1,3,5,0,?,-220
22) 43,34,86,?,?,40305
23) 31,31,?,?,29977632,042118403292
24) 113,311,113,933,?,24417
25) -741,-100,?,11-11-2
26) 2,?,917,?,17532
27) 8,48,0,2,?,6,8,?,4
28) 7,8,15,24,?,93,94,?
29) 0,5,8,?,6,10,3,?,?
30) 32,30,18,?,-6
End.
APT.pdf
138.99KB下载